REGULAMIN
Usługodawca prowadzi wypożyczalnię odzieży i akcesoriów. Wszystkie produkty będące w ofercie Usługodawcy dostępne są na jego stronie internetowej www.sharedress.pl. Każdy produkt posiada własny opis (specyfikację) oraz cenę za jego jednorazowe wypożyczenie (standardowo 4 dni). Klienci mogą składać zamówienia dokonując wyboru interesującego ich produktu za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej, profili Usługodawcy w mediach społecznościowych, poczty e-mail lub telefonicznie.
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klientów odpłatnej i terminowej usługi najmu odzieży i akcesoriów znajdujących się w ofercie Usługodawcy, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta w związku ze świadczeniem i korzystaniem z usługi najmu odzieży oraz akcesoriów.
§ 1 DEFINICJE
1) Usługodawca – Katarzyna Dudek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: SCAFF-TRADE KATARZYNA DUDEK, ul. Zwycięska 20A/206, 53-033 Wrocław;
2) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
3) Strona internetowa – www.sharedress.pl;
4) Usługi – rozumie się przez to odpłatną usługę najmu świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie której Usługodawca oddaje Klientowi do korzystania Rzecz, na czas określony, w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie;
5) Rzecz – rozumie się przez to odzież oraz inne akcesoria będące w ofercie Usługodawcy wraz z przypisanym do nich Cennikiem, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej, mogące stanowić przedmiot Usługi;
6) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, profilu Usługodawcy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście na wybraną przez niego Rzecz lub Rzeczy z jednoczesnym określeniem czasu trwania zamówionej Usługi; Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty za wybraną Rzecz, zgodnie z Cennikiem, w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy;
7) Cennik – rozumie się przez to opublikowane na Stronie internetowej ceny poszczególnych Rzeczy, będące wynagrodzeniem należnym Usługodawcy za Usługi świadczone na rzecz Klientów. Cennik nie obejmuje kosztów dostawy i zwrotu Rzeczy, które ponosi Klient;
8) Wartość zamówienia – oznacza łączną kwotę do zapłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy tytułem świadczenia Usług wraz z kosztami dostawy Rzeczy;
9) Etykietka – papierowa etykietka z napisem „ready to wear”, przymocowana do Rzeczy w dniu dostarczenia Rzeczy do Klienta;
10) Wartość rzeczy – to wskazana w Zamówieniu wartość Rzeczy będąca podstawą do określenia kwoty ewentualnych roszczeń Usługodawcy względem Klienta w razie naruszenia zasad współpracy, zwłaszcza w razie uchylania się od obowiązku zwrotu Rzeczy lub jej zniszczenia;
11) Umowa o świadczenie Usług – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą i Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi na warunkach określonych w Regulaminie. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.
12) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystając ze Strony internetowej i/lub składając Zamówienie, akceptujesz Regulamin. Przed złożeniem Zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.
2. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na Stronie internetowej.
3. Dostępność Rzeczy na Stronie internetowej w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że Rzeczy te będą dostępne zawsze lub w terminie zaplanowanym przez Klienta (o tym, że dany produkt jest niedostępny lub niedostępny w terminie wybranym przez Klienta, Klient otrzyma informację jeszcze przed finalizacją procesu składania Zamówienia). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze oferty dowolnego produktu w każdym momencie. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i Cennik na Stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie możesz złożyć na Stronie internetowej, za pośrednictwem profili Usługodawcy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), za pośrednictwem e-maila wskazanego na Stronie internetowej lub telefonicznie.
2. Składając Zamówienie, Klient dokonuje następujących czynności:
a) wybiera Rzecz lub Rzeczy,
b) zapoznaje się z opisem Rzeczy na Stronie internetowej (wymiary, opis, cena),
c) określa czas przez jaki chce korzystać z Rzeczy w ramach Usługi (tj. określa czas na jaki chce wypożyczyć Rzecz),
d) określa termin wypożyczenia Rzeczy, tj. datę początkową i końcową Usługi,
e) uzupełnia swoje dane oraz dane dostawy,
f) zapoznaje się z Regulaminem oraz oświadcza, że go akceptuje,
g) potwierdza, że zamawia Rzecz i dokonuje płatności.
3. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu Zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować Zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Jeśli otrzymamy już płatność za takie Zamówienie, podejmiemy niezwłocznie próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności.

§ 4 CENY I KOSZTY DOSTAWY
1. Ceny poszczególnych Rzeczy (cena Usługi) wyświetlane są na Stronie internetowej pod każdym produktem. Ceny zawierają podatek VAT.
2. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe Usługodawcy wskazane na Stronie internetowej bądź gotówką – tylko w przypadku odbioru osobistego.
3. Zamówioną Rzecz dostarczy do Ciebie kurier, na wskazany przez Ciebie adres dostawy (adres wskazujesz przy składaniu Zamówienia). Jeśli dostarczenie przesyłki pod ww. adres okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po Twojej stronie (np. kurier nie zastanie Cię pod wskazanym adresem, podasz błędny adres dostawy), mamy prawo obciążyć Cię kwotą odpowiadającą wartości zamówienia (zapłacona przez Ciebie Wartość zamówienia nie jest zwracana) i być może będziemy zmuszeni także obciążyć Cię dodatkowymi kosztami dostawy/zwrotu Rzeczy do nadawcy, o ile takie powstaną.
4. Pamiętaj, że koszty dostarczenia Rzeczy do Ciebie są dodatkowo płatne (nie są uwzględnione w Cenniku). O wysokości kosztów dostawy dowiesz się w podsumowaniu Wartości zamówienia.

§ 5 ZWROT RZECZY
1. Rzecz zwracasz na własny koszt za pośrednictwem wybranej, ale zaufanej firmy kurierskiej na adres: Sharedress, ul. Czereśniowa 25, 55-020 Mędłów. Musisz też wysłać nam link do śledzenia paczki, niezwłocznie po tym jak nadasz paczkę.
2. Warunkiem dotrzymania terminu na zwrot Rzeczy jest nadanie jej zwrotnie na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1 powyżej najpóźniej w ostatnim dniu Usługi (najmu).
3. Rzecz zwracasz w takim stanie, w jakim ją otrzymałaś/otrzymałeś z uwzględnieniem śladów normalnego, typowego użytkowania. My zajmiemy się wypraniem/wyczyszczeniem Rzeczy (absolutnie nie próbuj robić tego samodzielnie!).
4. Jeśli okaże się, że zwracana Rzecz znajduje się w gorszym stanie niż w dniu, kiedy została do Ciebie dostarczona, czyli oprócz śladów normalnego, typowego użytkowania, została dodatkowo uszkodzona lub zniszczona, wówczas obciążymy Cię dodatkową opłatą za czyszczenie Rzeczy i przywrócenie jej do stanu poprzedniego, a jeśli nie będzie to możliwe, obciążymy Cię kwotą odpowiadającą wartości rynkowej rzeczy. Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Ciebie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia, kiedy otrzymasz od nas stosowną informację w tym zakresie.
5. Jeśli będziesz zwlekać z terminem na zwrot Rzeczy (ust. 2), możemy obciążyć Cię dodatkową opłatą w wysokości 10% ceny tej Rzeczy zgodnie z Cennikiem za każdy dzień zwłoki. Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Ciebie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia, kiedy otrzymasz od nas stosowną informację w tym zakresie. Jeśli Twoja zwłoka ze zwrotem Rzeczy przekroczy 14 dni uznamy, że definitywnie odmawiasz zwrotu Rzeczy i zgadzasz się na zapłatę odszkodowania na naszą rzecz w wysokości Wartości rzeczy.

§ 6 OKRES NAJMU
1. Wszystkie Rzeczy standardowo wypożyczamy na 4 dni – najpóźniej 4. dnia musisz nadać Rzecz zwrotnie na adres Usługodawcy (§ 5 ust. 1).
2. Jeśli chcesz skorzystać z opcji wydłużonego okresu najmu, czyli korzystać z Rzeczy przez więcej niż 4 dni, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, profili na mediach społecznościowych lub telefonicznie w sprawie ustalenia zasad realizacji takiej Usługi. Każdy dodatkowy dzień (poczynając od 5. dnia) jest oczywiście dodatkowo płatny w kwocie 25% od ceny określonej w Cenniku za daną Rzecz/dziennie.

§ 7 USŁUGA PRZYMIARKI
1. Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy dana Rzecz będzie Ci odpowiadać (np. rozmiarem), możesz skorzystać z tzw. usługi przymiarki. Zamawiasz wtedy wybraną Rzecz lub Rzeczy na okres nieprzekraczający 24 godzin, płacisz 50,00 PLN/za każdą Rzecz i sprawdzasz – jeśli uznasz, że Rzecz nie jest dla Ciebie odpowiednia, zwracasz ją z powrotem do nas (na adres Usługodawcy – § 5 ust. 1 i 2 powyżej), a my zwracamy Ci wpłaconą kwotę jako bon podarunkowy do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu w terminie kolejnych 14 dni. Jeśli uznasz, że Rzecz lub Rzeczy są w porządku, możesz skorzystać ze standardowej opcji wypożyczenia na 4 dni (lub dłużej), a my zaliczymy wpłacone przez Ciebie 50,00 PLN na poczet ceny za wybraną Rzecz (uprzednio musisz odesłać Rzecz lub Rzeczy i przejść przez proces składania Zamówienia).
2. W przypadku tzw. usługi przymiarki nie wolno odrywać Etykietki – jeśli to zrobisz, uznamy, że Rzecz została wykorzystana i obciążymy Cię opłatą za świadczenie Usług zgodnie z Cennikiem.
3. Usługa przymiarki nie dotyczy akcesoriów.

§ 8 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. Jako Klient masz prawo zrezygnować z realizacji Usług, ale nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem dostarczenia Rzeczy do Ciebie zgodnie z Zamówieniem. Termin ten uznaje się za zachowany, jeśli najpóźniej 14. dnia przed planowanym dniem dostawy poinformujesz nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Jeśli dochowane będę wszystkie ww. warunki, Zamówienie uznajemy za anulowane i zwracamy Ci wszystkie zapłacone należności tytułem realizacji Usług w terminie kolejnych 14 dni (bezkosztowa anulacja).
2. Jeśli nie poinformujesz nas o rezygnacji z Usług w terminie określonym w ust. 1 powyżej, wówczas bezkosztowa anulacja nie będzie możliwa i będziemy musieli mimo wszystko obciążyć Cię opłatą w wysokości 50% Wartości zamówienia (zwrócimy Ci tylko 50% Wartości zamówienia w terminie kolejnych 14 dni).

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeśli Klient ma status konsumenta w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, to niezależnie od zapisów § 9, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta – konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług, zwrócić Klientowi – konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy.
3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – konsument, chyba że Klient – konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Klient – konsument jest świadomy tego, że jeśli Usługa zostanie zrealizowana przez Usługodawcę przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wówczas nie przysługuje mu już prawo do odstąpienia od tej umowy. Tym samym Klient – konsument oświadcza, że wyraża zgodę na realizację Usług przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że utraci wówczas prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z chwilą dostarczenia Rzeczy na wskazany przez Ciebie adres dostawy, ponosisz odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie Rzeczy.

§ 11 DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail, informującego o nowościach lub ofertach specjalnych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do używania firmowych nazw rzeczy, zdjęć, znaków towarowych, logo, danych i tym podobnych.
3. Z chwilą złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usług o treści określonej Regulaminem.

§ 12 KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scaff-Trade Katarzyna Dudek
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@sharedress.pl
3) Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające z branży IT
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia działalności gospodarczej
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia